BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.


Wnioski realizuje:

 

31. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Silniki 1
61-325 Poznań

Telefon:

tel: +48 261 548 500

fax: +48 261 548 555

 

 E-mail: 31blt.rzecznik@ron.mil.pl

 strona www:

www.31blt.wp.mil.pl

 

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

- ustnej lub telefonicznej;

- pisemnej (opcjonalnie – zamieszczony opracowany wzór wniosku do pobrania) 

- elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej 31 BLT      POBIERZ WNIOSEK

- dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.


Terminy
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.


Opłaty
W przypadku, gdy 31 BLT poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony o konieczności wniesienia opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dodatkowe koszty dotyczą w szczególności materiałów i nośnika elektronicznego, na którym zapisana zostanie  informacja publiczna.


W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: 31blt.sekretariat@wp.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).
Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej 31. BLT pod adresem www.31blt.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).
Nie będą także udzielane porady prawne.
Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

 

 

 

 

Data utworzenia:05.05.2015

Autor: kpt. Krzysztof Nanuś

Data publikacji:09.10.2015 11:28

Osoba publikująca:kpt. Krzysztof Nanuś

Data ostatniej modyfikacji:27.07.2017 14:53

Osoba modyfikująca: kpt. Krzysztof Nanuś/ Renata Stefaniak

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych