BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Obszar ograniczonego uzytkowania wokół lotniska Krzesiny i Łask

Obszar ograniczonego użytkowania wokół lotnisk Krzesiny i Łask


Lotnisko Krzesiny

Po wejściu Polski do NATO zapadły na szczeblu rządowym decyzje o włączeniu lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny w struktury NATO i o dostosowaniu lotniska do standardów "natowskich". W związku z tym, od roku 2001 toczyły się i toczą przed Wojewodą Wielkopolskim postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i udzielenia pozwoleń na budowę dla inwestycji budowanych na jego terenie. Wydział Środowiska i Rolnictwa brał udział w postępowaniach, uzgadniając planowane inwestycje z punktu widzenia ochrony środowiska. Z złożonego przez inwestora w 2001 r. raportu o oddziaływaniu lotniska na środowisko, w którym przedstawiono przewidywane oddziaływanie hałasu lotniczego od operacji samolotów MiG-21 (obecnie wycofanych z eksploatacji), wynikało, że ze względu na hałas towarzyszący startom, lądowaniom i przelotom samolotów, mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, nie ma i nie będzie możliwości dotrzymania standardów akustycznych poza terenem lotniska. W tej sytuacji zgodnie z art. 135 ustawy - Prawo ochrony środowiska, należało utworzyć obszar ograniczonego użytkowania.
W czerwcu 2002 roku Jednostka Wojskowa w Krzesinach zleciła uszczegółowienie raportu, w celu opracowania rozporządzenia wojewody. Uszczegółowienie polegało na naniesieniu granic obszaru wyznaczonego w raporcie z roku 2001 na dokładne mapy, opisaniu ich i szczegółowym określeniu warunków, jakie powinny obowiązywać na terenie OOU Rozporządzeniem nr 82/03 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.12.2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.12.2003 r., Nr 200, poz. 3873) utworzony został wokół lotniska obszar ograniczonego użytkowania (OOU). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Rozporządzenie wprowadza ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenów otaczających lotnisko, dotyczące zakazu budowy budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej oraz zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży (szkoły, przedszkola, internaty) oraz przeznaczenia terenów pod ww. zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W nowo powstających i istniejących budynkach z pomieszczeniami wymagającymi ochrony akustycznej należy zapewnić właściwy klimat akustyczny poprzez stosowanie przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Powyższe ograniczenia stosuje się w zależności od położenia terenu w strefie obszaru. Im bliżej lotniska, tym mocniejsze obostrzenia.
Rozporządzenie Wojewody daje organom gmin podstawę do realizacji polityki przestrzennej uwzględniającej przekroczenie standardów jakości środowiska, a właścicielom nieruchomości podstawę do żądania odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i poniesionych szkód od tego, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń. Z roszczeniami można wystąpić w terminie 2 lat od wejścia w życie rozporządzenia. Roszczenie przysługuje także osobie której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. Termin ten (wynikający bezpośrednio z ustawy Prawo ochrony środowiska) upłynął 31.12.2005 r. W związku z koniecznością dostosowania lotnictwa do standardów "natowskich", unowocześnieniu wymagała także flota powietrzna, stąd decyzja o zakupie nowych samolotów wielozadaniowych F-16, których część w postaci 3 Eskadry Lotnictwa Taktycznego, stacjonować będzie w 31 Bazie Lotniczej, zlokalizowanej na lotnisku wojskowym Poznań - Krzesiny. Samoloty F-16 są technologicznie bardziej zaawansowanymi statkami powietrznymi niż dotychczas użytkowane przez siły powietrzne Mig -21. W związku z tym wymagają zaawansowanych procedur lotniczych, zupełnie odmiennych od istniejących. Zmieniło się także oddziaływanie lotniska na środowisko i tereny bezpośrednio z nim sąsiadujące. Wobec powyższego, zobowiązano Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu do wykonania analizy porealizacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wprowadzenia na lotnisko samolotów F-16. Obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej został nałożony w decyzji o pozwoleniu na budowę dla strefy
rozśrodkowania (31.12.2004 r.) i powtórzony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stanowiska prób silników (23.02.2006 r.) oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla płaszczyzny postoju samolotów z montażem hangarów metalowych i przygotowaniem zaplecza warsztatowo - socjalnego (25.06.2007 r.). Mając na względzie wagę problemu i potrzebę pilnego wyjaśnienia nasuwających się wątpliwości dotyczących operacji i procedur lotniczych, w odniesieniu do zbliżającego się terminu przedstawienia przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu analizy porealizacyjnej, Wydział Środowiska i Rolnictwa zorganizował w dniu 23 stycznia 2007 r. spotkanie, które z udziałem kompetentnych przedstawicieli ze strony Wojska, w tym specjalistów z dziedziny akustyki. Przedmiotem spotkania była w szczególności ocena stopnia zaawansowania prac nad analizą porealizacyjną i ustalenie kierunków dalszych prac nad ewentualną zmianą rozporządzenia i ograniczeniem hałasu lotniczego. Na spotkaniu ustalono konieczność wykonania pomiarów poziomu hałasu w celu ustalenia parametrów akustycznych eksploatowanych samolotów oraz ustalono, iż terminem wprowadzenia samolotów F-16 jest dzień pierwszych lotów, tj. 15 stycznia 2007 r. Przedmiotowa analiza powinna zatem być złożona najpóźniej 16 lipca 2007 r. Przed upływem terminu wykonania i przedłożenia analizy porealizacyjnej, Wojewoda Wielkopolski, mając na uwadze ważny interes społeczny, pismem z dnia 26 czerwca 2007 r. poprosił szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, Pana płk. mgra inż. Jacka Adamka o informację na temat etapu realizacji przedmiotowego opracowania. W odpowiedzi na pismo, płk. mgr inż. Jacek Adamek poprosił o Wojewodę o przesunięcie terminu przedłożenia analizy porealizacyjnej, na co Wojewoda nie wyraził zgody (pismo z dnia 18 lipca 2007 r.). Wobec nieprzedłożenia wymaganego opracowania, wszczęto przeciwko Wojskowemu Zarządowi Infrastruktury postępowanie egzekucyjne i wystawiono w dniu 22 sierpnia 2007 r. tytuł wykonawczy. W ramach tego postępowania, postanowieniem nr SR.VII.4-6615-01/07 z 22 sierpnia 2007 r. nałożono na Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu karę grzywny w celu przymuszenia do realizacji obowiązku wykonania i przedłożenia analizy porealizacyjnej. Zobowiązany złożył zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary grzywny i jednocześnie wniósł zarzut w sprawie postępowania egzekucyjnego. Zażalenie zostało przekazane do rozpatrzenia organowi II instancji, natomiast postanowieniem z dnia 4 października 2007 r. znak: SR.VII-4.6615-01-08/07 organ egzekucyjny nie uznał zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania i go nie umorzył (postanowienie z dnia 4.10.2007 r.). Na postanowienie o nieuznaniu zarzutu w sprawie postepowania egzekucyjnego zobowiązany złożył zażalenie, które zostało przesłane do rozpatrzenia przez organ II instancji (pismo przekazujące z dnia 23.10.2007 r). W ramach przyspieszenia prac nad przedmiotową analizą, Wydział Środowiska i Rolnictwa zgodził się, na spotkaniu w dniu 23 stycznia 2007 r., na udzielania merytorycznej i formalnej pomocy wyłonionemu Wykonawcy. W ramach tej pomocy, na wniosek Wykonawcy, brał udział w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę, w dniach 23.08, 11.09 oraz 25.10 2007 r. W dniu 15 listopada 2007 r. Wojskowy Zarząd Infrastruktury przedłożył analizę porealizacyjną dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny. Po pozytywnej weryfikacji przedłożonego materiału, podjęta zostanie decyzja o zmianie granic obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Poznaniu. Nastąpi to w drodze rozporządzenia.


Lotnisko ŁASK

Po przeprowadzeniu przeglądu ekologicznego terenu lotniska resort obrony narodowej będzie mógł ustalić orientacyjną liczbę właścicieli nieruchomości, mających podstawy do roszczeń. Będzie także możliwe oszacowanie ewentualnych kosztów. Teren wokół lotniska w Łasku charakteryzuje się jednak znacznie mniejszym zurbanizowaniem niż w Krzesinach, stąd wielkość roszczeń powinna być znacząco niższa.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych